Land Records: हे 9 कागदपत्रे तुमच्याकडे असतील तरच तुमच्या नावावर जमीन आहे..!! अन्यथा तुमची जमीन दुसऱ्याच्या नावावर होईल, येथे पहा कागदपत्रांची यादी

Land Records: जमीन नावावर करण्यासाठी लागणारी 9 कागदपत्रे खालील प्रमाणे आहेत..,

  1. सातबारा
  2. मुद्रा शुल्क
  3. आठ अ उतारा
  4. आवश्यक असल्यास प्रतिज्ञापत्र
  5. N A Order ची प्रत
  6. फेरफार उतारा (आवश्यक असल्यास)
  7. दोन ओळखीचे व्यक्ती आणि त्यांची फोटो
  8. विक्री परवानगीची प्रत
  9. मुद्रांक शुल्काची पावती
error: Content is protected !!